Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

YÖNETİM PLANI

YÖNETİM PLAN

I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifi tarafından inşaatları ikmal edilerek, Kooperatifler Yasası uyarınca ferdi mülkiyete geçilmesi sonucu Kooperatif ortaklarına tahsis ve tapuları verilmek suretiyle 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasası hükümlerine göre kat mülkiyetine çevrilmiş olan Muğla İli, Bodrum İlçesi, İslamhaneler köyü, Bağla mevkiinde bulunan, S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatif, Bank-Ev Tatil sitesinde bulunan:  123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 105, 107, 108, 109, 100, 111, 112, 113, 114 ve 115 personel nolu taşınmazlardaki bağımsız bölümler ile bu taşınmazlarda bulunan ortak tesisler ve sosyal amaçlı alanlar, kat mülkiyeti yasasının koruyucu hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu yönetim planına göre yöneltilir. 


Madde 2: Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Yasası, Kooperatifler Yasası, Medeni Yasa ve S.S. Bank-ev İşletme Kooperatifi Ana sözleşmesi hükümleri uygulanır.


Madde 3: Yönetim planı, bütün bağımsız bölüm malikleri ve onların mirasçıları ile bağımsız bölümü onlardan satış vesair yollarla iktisap edecek bütün üçüncü şahıslar için bağlayıcıdır.


Madde 4: Yönetim Planı, site bağımsız bölüm maliklerinin tamamının beşte dördünün oyu ile değiştirilebilir.


Madde 5: Kat Mülkiyeti Yasası 4. Maddesinde yazılı yerler ile bağımsız bölüm maliklerine tahsis edilen konutlardan arta kalan her türlü alanlar yani, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunsun veya bulunmasın site içi yollar, tali yollar, parklar, bahçeler, sosyal tesisler, oyun alanları, havuzlar, otoparklar, spor tesisleri ve benzeri sosyal amaçlı su depoları, trafolar, derin su kuyuları,terfi merkezleri,arıtma tesisleri, yüzme havuzları, rıhtım ve iskeleler ve benzerleri gibi sitenin tümüne hizmet eden ve tüm site maliklerinin kullanımına açık yerler , site kat maliklerin ortak yerleri olup, kat maliklerince bireysel olarak yahut özel amaçla kullanılamaz.Bunlar ve bu gibi sosyal amaçlı tesis ve alanlar, hangi parselin içinde olrsa olsun, tüm site bağımsız bölüm maliklerinin kullanımına ve yararlanmasına açıktır.


 


II.BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI


Madde 6: Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Kat Mülkiyeti Yasası ve Yönetim Planı hükümleri saklı kalmak kaydı ile Medeni Yasanın maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinin içinde ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak kaydı ve arzu ettikleri onarım ve değişiklikleri yapabilirler.S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifi tarafından kabul edilmiş olanlar dışında, bağımsız bölümlerin dış cephelerinde değişiklik yapılması ve belirlenmiş tip, şekil ve ölçüler dışında ilave teras, balkon, zemin kat terasları, perogole, çardak vs. yapılması ile çatı teraslarına ve bahçelerine ilave tesisatlar konulması yasaktır.


Madde 7: Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerini ile ortak tesis, alan ve sosyal tesisleri kullanırken iyiniyet kurallarına uymak, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerini ancak, mesken olarak kullanır veya kullandırabilir. Bağımsız bölümlerin, mesken dışında otel, motel, pansiyon gibi işyeri ve ticarethane yahut Kat Mülkiyeti Yasasının 24. Maddesinde yazılı şekil ve amaçlarla kullanılması yasaktır.


Madde 8: Bağımsız bölüm malikleri, diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme zorunluluğunun doğması hallerinde, gereken izni vermekle yükümlüdürler.


Madde 9: Bağımsız bölüm malikleri, yasa ve yukarıdaki maddelerde yazılı mükellefiyetlerinin, bağımsız bölümden kiracı veya bir başka sıfatla yararlanmakta olan kişiler tarafından da yerine getirilmesini temin ile yükümlüdürler.


Madde 10: Bağımsız bölüm malikleri, site içerisinde gerek kendi parsellerinde gerekse diğer parseller ile kooperatif mülkiyetinde bulunan parsellerdeki bağımsız bölüm maliklerine tahsis edilen konutlardan arta kalan her türlü alanlar yani, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunsun veya bulunmasın site içi yollar, tali yollar, parklar, bahçeler, sosyal tesisler, oyun alanları, havuzlar, otoparklar, spor tesisleri ve benzeri sosyal amaçlı su depoları, trafolar, derin su kuyuları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, yüzme havuzları, rıhtım ve iskeleler ve benzerleri gibi sitenin tümüne hizmet eden ve tüm site maliklerinin kullanımına açık olan yerler ve tesislerden faydalanmak hakkına sahiptir. Herhangi bir parselde bulunan bu tür alan ve tesislerden diğer bir parsel veya parseller maliklerinin faydalanma ve kullanma hakkı engellenemez.


 


 III. ORTAK GİDERLERE KATILMA


Madde 11: Bağımsız bölüm mülkiyetine konu binaların her birine ait bakım ve onarım giderleri o   bina malikleri     tarafından, birbirine bitişik veya sınırı birden fazla binayı ilgilendiren giderler o binaların malikleri tarafından, bir konut parselini ilgilendiren giderler ise, o konut parseli maliklerinin tamamı tarafından karşılanır.Konutlar ve konutlara ait bahçe ve teraslar dışında kalan yerler ile yukarıda 5 ve 10. Maddelere sayılan ortak yerlere ait bakım, onarım, inşaat ve işletme giderleri ile müşterek alanlara yapılacak ilaveler yahut yeni binaların yapım ve inşaat giderleri ile sitenin genel yönetim, koruma, sigorta, bekçi, personel, taşıt araçları, temizlik, kira, yeşillendirme gibi sitenin tamamını ilgilendiren yazlık veya kışlık giderler ise, tüm parseller kat malikleri tarafından müştereken ve arsa payları ne olursa olsun eşit olarak karşılanır.


Madde 12: Bağımsız bölüm malikleri, Bank-ev sitesi dahilindeki tüm parsel ve alanların ortak giderlerine katılmakla yükümlü olup, yapılacak harcamanın kendisinin bağımsız bölüm maliki olduğu parselden bir başka parsel veya parsellere yahut ortak yerlere yapıldığı veya bu gibi yerlerden hiç veya yeterince yararlanamadığını yahut arsa payının diğerlerine göre az olduğunu ileri sürerek, ortak giderlere katılmaktan kaçınamazlar.


Madde 13: Bağımsız bölüm maliklerinin ortak giderlere katılım payları ve ödeme şekli , yıllık olağan Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantısında saptanır.Katılım payı, İşletme Kooperatifi gelirlerinin ve miktarının bu tür ortak giderlere ayrılacağı hususu da göz önünde bulundurularak Site Yönetim Kurulu ile S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatifi Yönetim Kurullarının birlikte yapacakları toplantıda alacakları karar ve hazırlayacakları yıllık bütçeye göre, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunca saptanır.Site Yöneticilik Görevinin İşletme Kooperatifi Hükmi şahsiyetine verilmiş olması halinde, katılım payı saptama ve teklif etme görevi, İşletme Kooperatifi hükmi şahsiyetini temsilen tek başına İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Katılım payı, ortak gider veya avans payını zamanında ödemeyen bağımsız bölüm malikinden ödemede geciktiği günler için gecikme cezası alınır.Gecikme cezasına uygulanacak faiz oranı, her yıl Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu veya  vereceği yetkiye istinaden Site Yönetim Kurulu veya vereceği yetkiye istinaden Site Yönetim kurulu tarafından saptanır.Bağımsız bölümde kira sözleşmesine veya herhangi bir hakka ve sebebe dayanarak oturmakta ve faydalanmakta olanlar da, ortak gider ve avans paylarından malik ile birlikte müştereken ve müteselsilen  sorumludurlar. Ancak bunların sorumluluğu, ödemekle yükümlü oldukları kira miktarı ile sınırlıdır.Ortak gider ve avans borcunu ödemeyen bağımsız bölüm malikine iadeli taahhütlü mektup ile yapılacak ihtara rağmen, borç ve hesaplanan gecikme cezası tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmez ise, Yönetim Kurulu tarafından icra takibi yapılır


IV.YÖNETİM ORGANLARI


A) SİTE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ KURULU


Madde 14: Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, site içinde konut alanına ayrılmış 32 adet konut parselindeki bağımsız bölüm maliklerinin tamamından oluşur.Site, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, yasaların emredii hükümleri saklı kalmak kaydı ile, bu kurul tarafından kararlaştırılır.


Madde 15: Bağımsız bölüm malikleri, S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifinin ortakları olarak ferdi mülkiyete geçilmesi sonucu bağımsız bölüm maliki sıfatını kazanmış ve yine Yapı Kooperatifinin İşletme Kooperatifine dönüşmüş olması nedeniyle de otomatikman S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatifinin ortakları oldukları yani, kooperatif ortaklığı ile bağımsız bölüm malik olma sıfatlarına birlikte sahip oldukları ve ileride bağımsız bölümlerini satış devir, veraset gibi devretmeleri halinde dahi devir alacak bu üçüncü kişilerinde hem İşletme Kooperatifi ortaklığı hem de bağımsız bölüm maliki sıfatı taşıyacak olmaları nedeni ile, hem bağımsız bölüm maliklerinin haklarının korunması hem de ortak tesis ve sosyal alanların en iyi şekilde işletilmesi ve bağımsız bölüm maliklerine gereken hizmetin verilebilmesi için Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu ve S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatifi Genel Kurul Toplantıları birlikte veya aynı günde yapılır.


Madde 16: Site Bağımsız, Bölüm Malikleri Kurulu, her yılın ilk altı ayı içinde Bodrumda toplanır.Toplantı tarihinden en az onbeş gün önce, toplantının yeri, tarihi ve saati ile varsa gündem Site Yönetim Kurulu tarafından bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü mektup ile bildirilir.


Madde 17: Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun, toplanma, oy kullanma ve karar almalarında, Kat Mülkiyeti Yasası hükümleri uygulanır.


Madde 18: Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, sitenin genel yönetiminden başka, bir parsel bağımsız bölüm malikleri veya birden fazla parsel bağımsız bölüm malikleri yahut parseller arasında , yönetim kullanım veya benzer hususlardan çıkacak her türlü çekişmeleri bizzat çözümler veya bu konularda Site Yönetim Kuruluna veya Site Yöneticisine yetki verir.Sitenin tümünü ilgilendiren sorunlar Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantısında, parsel bazında ve sadece bir parselin bağımsız bölüm maliklerini ilgilendiren sorunlar ise, Site Yönetim Kurulu veya Site Yöneticisinin Başkanlığında o parsel bağımsız bölüm maliklerinin iştiraki ile oluşacak alt kurul toplantılarında çözümlenir.Alt kurul toplantıları, Site Bağımsız Bölüm Malikleri toplantısı ile aynı gün ve yerde yapılabileceği gibi, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu olağan toplantısı beklenmeksizin ve gerek görüldüğünde ayrı olarak da yapılabilir.


Madde 19: Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu ile alt kurullarda, her bir bağımsız bölüm malikinin, arsa payı ne olursa olsun bir oy hakkı vardır.Birden fazla bağımsız bölüm maliki, sahip olduğu bağımsız bölüm adedi kadar aralarından vekalet verecekleri birisi ile oy kullanırlar.Bağımsız bölüm malikleri, bir başka bağımsız bölüm malikini toplantıya katılmak ve oy kullanmak üzere vekil tayin edebilir. Bir bağımsız bölüm maliki, en fazla 9 kişiyi vekaleten temsil edebilir.


B) SİTE YÖNETİM KURULU VEYA SİTE YÖNETİCİSİ


Madde 20: Site Yönetim Kurulu, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun, her yılın ilk altı ayındayapılacak toplantısında bağımsız bölüm malikleri arasından seçilir.Site Yönetim Kurulu en az 3 üyeden oluşur ve 1 yıl için seçilir. Site Yönetim Kuruluna seçilen üye sayısı kadar yedek üye seçilir.Site Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunda en çok oy alanlar arasından ve aldıkları oy sayısına göre belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur’ aya başvurulur.Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.


Madde 21: Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, Site Yönetim Kurulu yerine Bank-Ev İşletme kooperatifinin hükmi şahsiyetini tek başına Yönetici olarak seçilebilir. Bu halde, ayrıca site Yönetim Kurulu seçimi yapılmaz ve Kat Mülkiyeti Yasasına göre Site ve alt kurullar yöneticilik ve Site Yönetim Kurulu görevlerinin tamamı, S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatifi hükmi şahsiyetini temsilen kooperatifin mevcut veya seçilecek Yönetim Kurulu Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinin seçildikleri süre sonuna kadar uzatılabilir.


Madde 22: Site Yönetim Kurulu üyelerine veya seçilmesi halinde İşletme Kooperatifi yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Tarafından tesbit olunur.


C) DENETİM KURULU


Madde 23: Site Denetim Kurulu, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunun, her yılın ilk altı ayı içinde yapılacak toplantısında bağımsız bölüm malikleri arasından seçilir.Site Denetim Kurulu, en az 2 üyeden oluşur ve 1 yıl için seçilir.Site Denetim Kuruluna seçilen üye sayısı kadar yedek üye seçilir.Site Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunda en çok oy alanlar arasından ve aldıkları oy sayısına göre belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur’ aya başvurulur.Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.


Madde 24: Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunca, Site Denetim Kurulu görevi, S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatifi Denetim Kuruluna verilebilir. Bu halde ayrıca Site Denetim Kurulu seçimi yapılmaz ve S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatifinin mevcut veya seçilecek Denetim Kurul üyeleri, Site Denetim Kurulu görevini yürütürler ve Denetim Kurulunun görev süresi, İşletme Kooperatifi denetim kurulunun seçildikleri süre sonuna kadar uzatılır.

Madde 25: Site Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu tarafından tespit olunur.

V. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 26: İlk Olağan Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Toplantısına kadar, Site Yöneticilik görevi, S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifi’ nin mevcut veya seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 27: İlk Kat Malikleri Kurulu toplantısı, S.S. Bank-Ev İşletme Kooperatif’ in ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı ile birlikte veya aynı gün yapılır.

Madde 28: İlk Olağan Site Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantısına kadar, Denetim Kurulu görevi, S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifinin mevcut veya seçilecek Denetim Kurulu tarafından yürütülür.


 

yükleniyor..